Sarani sira halao prosesaun antes atu partisipa Misa selebrasaun Dominggu Ramos iha Igreja Maria Auxiliadora, Komoro Dili 9 Abril 2017.Foto TATOLI/Antonio Goncalves
Padre Elias fo hela Bensa ba Ramos neebe sarani sira lori wainhira partisipa Misa selebrasaun Dominggu Ramos iha Igreja Maria Auxiliadora, Komoro Dili 9 Abril 2017.Foto TATOLI/Antonio Goncalves

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here