Ekipa Cacusan CF. Imajen Mídia LFA

BAUCAU (TATOLI) — Rezultadu empata ne’ebe klubu Cacusan CF hetan tan iha jornada da-hatl, halo Prezidenti Cacusan CF, João Maneco Soares “hirus” no la kompriende tanba sá Cacusan bele impata to´o dala haat ona. Nia deskonfia katak treinadór nia estratéjia seidauk másimu hodi orienta jogadór sira.

“Ami sei halo reuniaun kona-ba ida ne´e tanba prejuizu boot ida ba ami. Prejuizu ne´e liu-liu iha valór. Ami joga dala haat ona maibé hetan de´it golu 4 ne´e prejuizu ida ba ami,” nia dehan ba TATOLI iha Estádiu Munisipál Baucau, Domingu (27/03/2017).

Tuir eis jogadór Zebra ne´e nia haree katak liña Cacusan horsehik ne´e monu, liu-liu iha parte avansadu no extremu.

Iha fatin hanesan, treinadór Cacusan CF, Clementinho Fernandes hateten sira nia tarjetu ne´e hakarak manán Zebra maibé Zebra hatudu rítmu jogu oin seluk. Zebra hatudu presaun maka´as ba iha Cacusan ne´ebé lahanesan iha jogu tolu liu-ba.

“Ha´u sempre dehan ba ha´u nia jogadór sira katak Zebra nu´udar Cacusan nia inimigu hanesan mós Real Madrid no Barcelona iha España. Tanba ida ne´e maka ita tenki kuidadu. Realidade hatudu katak sira besik atu manán ami maibé la konsege,” nia haktuir.

Clementinho rekuñese katak sira nia avansadu ne´e maka seidauk iha produtividade tanba sira hetan oportunidade barak maibé la konsege halo golu. Maibé, hafoin hatama jogadór avansadu supliente, Angelo Fernandes (11) iha segunda parte, Cacusan konsege halo golu. Tanba ne´e, nia tenik, sira presiza hadi´a liña oin iha jogu kontra SLB Laulara, semana oin.

Jornalista: Xisto Freitas/ Editor: Gantry Meilana

 

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here