Hafoin vota, eleitór marka liman ho tinta indelével, katak, partisipa ona festa demokrasia. Foto dokumentasaun STAE

DILI, (TATOLI) – Provedoria Direitus Humanus no Justisa (PDHJ) konsidera, taxa partisipasaun eleitorál tun iha eleisaun prezidensiál, tanba mínimu sosializasaun no edukasaun ba votante sira.

Presiza preparasaun ne’ebé di’ak tanba, servisu órgaun eleitorál la’ós servisu temporaria maibé permanente, kada periódu eleisaun. Tantu eleisaun suku, kamara munisipál no parlamentál, Adjuntu PDHJ, ba Tatoli iha nia servisu fatin, Kaikoli, Sesta, (24/3).

Kestaun ne’e, Horacio de Almeida konsidera viola ema nian direitu, hodi partisipa iha festa demokrasia.

Taxa partisipasaun ne’ebé menus ho pursentu 32.08 hosi totál eleitór nasionál hamutuk 743.150, hanesan parte ida hosi violasaun direitu ema nian. “Direitu sira iha prinsípiu tolu mak promove direitu ema nian, protesaun ba ema nian direitu no hanakonu ema nian direitu”, hatutan.

Tuir nia, kabe ba Estadu nia kompeténsia, tenke halo promosaun ba direitu ema nian, promosaun ba boa governasaun no promove boa governasaun iha Estadu.

Estadu nia dever atu hanakonu direitu ema nian, entaun liuhosi órgaun Estadu hanesan órgaun sobernu liuhosi Parlamentu Nasionál, Governu tenke servisu ho interligadu ho órgaun eleitorál atu bele fó susesu servisu iha eleisaun.

Nia informa, bazeia ba monitorizasaun PDHJ, sosializasaun edukasaun votante mínimu tebes, asesu ba informasaun mínimu hosi komunidade sira, eleisaun besik hafoin muda lei kona-ba kompeténsia CNE nian, haruka fali ba STAE kabe ba governu nian hodi hamosu planeamentu ba kampaña afetadu tebes.

Eleisaun 2017 mesak mak selebra, tenke louva, fallansu sira sai hanesan referénsia atu ba futuru bele hadi’a liu tan.

Jornalista: Zezito Silva

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here