Xefe Governu halo enkontru regulár ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál. Foto dokumentasaun mídia Prezidente Repúblika

DILI, (TATOLI) – Prezidente Parlametu Nasionál, Aderito Hugo da Costa hateten, Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak sei promulga lei no dekretu lei hamutuk lima ne’ebé órgaun legislativu submete foin lalais.

“Prezidente Repúblika sei promulga Proposta lei pensaun mensál vitalisia, dekretu lei eleisaun  parlamentár, pakote lei rai kompostu husi bens no moveis, eis propriasaun no ordenamentu teritoriu”, Aderito Hugo ba jornalista sira hafoin enkontru regulár ho Xefe Estadu iha Palásiu Prezidensiál, Kinta, (23/3).

Alende lei sira, Prezidente PN informa mós progresu diskusaun ba lei kódigu mineiru, lei governu lokál, no proposta lei ba eleisaun munisipál.

“Ami tau prioridade ba lei hirak ne’e antes terseiru lejislatura remata iha fulan hirak mai”, akresenta.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here