Mensajen STAE, konvida eleitór hodi partisipa eleisaun prezidensiál. Foto STAE

DILI, (TATOLI) – Órgaun Estadu hanesan Prezidente Repúblika, Legislativu no Ezekutivu sei buka solusaun ba taxa partisipasaun eleitór iha eleisaun prezidensiál foin lalais ne’e.

“Tinan 2015 to’o 2016 bainhira ita atu hala’o eleisaun ba xefe suku sira, STAE (Sekretariadu Téknika Administrasaun Eleitorál) halo atualizasaun baze de dadus atu sidadaun ida-idak hodi hadi’a kartaun eleitorál, maibé dadus STAE identifika sidadaun barak la-atualiza hodi impede atu fila ba vota”, Xefe Governu, Rui Maria de Araújo ba jornalista sira iha Palásiu Prezidensiál, Kinta, (23/3) hafoin enkontru regulár ho Prezidente Repúblika, Taur Matan Ruak inklui Prezidente Parlamentu Nasionál, Aderito Hugo da Costa.

Menus partisipasaun eleitór ba eleisaun prezidensiál tinan ne’e, sai tópiku diskusaun enkontru regulár entre órgaun Estadu sira.

Kestaun ida ne’e akontese, Primeiru Ministru rekoñese, lei no regulamentu ne’ebé obriga sidadaun tenke vota tuir suku no fatin resensiamentu eleitorál.

Atu rezolve, STAE tenke atualiza hikas baze dadus hodi hadi’a kartaun eleitorál ba sidadaun hodi partisipa eleisaun parlamentár.

Xefe Governu husu sidadaun atu atualiza dadus bainhira STAE loke atualizasaun antes tama ba eleisaun parlamentár.

“Kona-ba ba eleisaun lejislativa, prezidente informa ba governu, alterasaun lei lejislativas ne’ebé parlamentu haruka ba  Prezidente sei tetu kestaun balun antes promulga”, dehan.

Xefe Estadu, nia hatutan, seidauk deside data ba eleisaun lejislativa tanba sei iha prosesu atu promulga.

Nune’e mos, Prezidente PN, Adérito Hugo hateten, rezultadu eleisaun hatudu votante hosi totál rihun 700 resin, kuaze rihun atus rua resin la-partisipa eleisaun prezidensiál.

“Tempu badak buka halo avaliasaun hodi identifika problema saida maka impede, depois ita buka solusaun atu halo próxima eleisaun parlamentár fulan hirak tuir mai”, katak Aderito Hugo.

Jornalista: Agapito dos Santos

Editora: Rita Almeida

HAKEREK NO HATÁN

Please enter your comment!
Please enter your name here