TL Tenki Kuidadu Fundu Petroliferu

0
131

DILI (ANTIL)—Prezidenti Parlamentu Nasionál (PPN) Aderito Hugu alerta ba Conselho Concultivo do Fundu Petrolifero (CCFP) atu kuidadu fundu petroliferu tanba saldo aktual iha indikasaun tun.

“Ha’u alerta ba konselleiru sira atu kuidadu, estatistika hatudu ita nia saldo tendensia tun tanba folin mina mundial mós tun, previzaun situasaun ne’e sei lori tinan balun nia laran,” PPN Aderito Hugo alerta iha nia intervensaun iha seramonia lansamentu relatoriu CCFP 2014 no 2015, iha Parlamentu Nasionál, Tersa (21/02).

CCFP tuir Aderito Hugo nu’udar entidade ida ne’ebé kredivel teb-tebes hodi halo akompañamentu ba uzu orsamentu fundu petroliferu ne’ebé governu preve iha nia planu orsamentu kada tinan.

Aderito dehan, orsamentu estadu kuaze noventa ital pursentu mak ohin loron ita dependensia ba fundu petroliferu kompara ho reseitas naun petroliferu ki’ik teb-tebes, realidade hatudu reseita naun petroliferu atu selu de’it salariu vensimentu servidor estadu nian mós la to’o.

Ho kondisaun hirak ne’e PPN Hugo husu atu governu no entidade estadu tomak konsentra hanoin hodi buka maneira liuhosi dalan seluk atu hasa’e reseita naun petroliferu atu nune’e hahú kore dependensia ba fundu petroliferu.

Meus ida ne’ebé ohin loron implementa ona maske seidauk efektivu didiak mak implementasaun lei tributaria.

Durante Timor-Leste restaura nia independensia iha tinan 2002 to’o agora orsamentu estadu kada tinan kuaze 97 % mak foti hosi osan mina rai.

Atu asegura sustentabilidade osan mina rai nian, estadu Timor Leste liuhosi Parlamentu Nasionál (PN) iha tinan 2005 kria lei fundu petroliferu ne’ebé ikus mai hetan alterasaun iha tinan 2011.

Tuir lei ne’e CCFP ezerse kna’ar hodi fó asesoria ba PN bazeia ba lei no 9/2005 no hetan alterasaun iha lei no 12/2011 kontempla ba lei fundu petroliferu kapitulu 5, artigu 25, to’o artigo 30

Atu akompaña folin mina mundial ohin loron nian bele haree mós iha endereso ida ne http://hargaminyak.net/ (Jornalista : Manuel Pinto/Editor: Alberto Alves

HUSIK IDA HATÁN