STAE Sei Koloka Observadór UE ba Munisípiu

0
52

DILI, (ANTIL) – Sekretaria Tékniku Administrasaun Eleitorál (STAE) sei fó orientasaun ba Misaun Observasaun Eleitorál (MOE) Uniaun Europeia (UE) hamutuk nain 28 atu koloka ba munisípiu ida-idak.

“Aban, Misaun Observasaun Eleitorál, Uniaun Europeia sira sei hetan orientasaun hosi STAE atu hahú Domingu sei desloka ba munisípiu sira atu haree preparasaun eleisaun prezidensiál to’o remata”, Diretór Jerál STAE, Acilino Manuel Branco ba ANTIL iha Kaikoli hafoin enkontru ho ekipa observadór sira UE, Kuarta, (22/2).

Delegasaun sira ne’e mai hosi nasaun sira ne’ebé integra-án iha UE hanesan Ukrania, Portugal no sira seluk tan, hosi sira ne’e hamutuk 28 no delegasaun ida kompostu nain 7 sei mai iha semana oin inklui membru deputadu UE ne’ebé hakarak observa prosesu eleisaun ne’ebé sei akontese iha 20 Marsu.

Mandatu ba observadór atu rekolle no halo analiza informasaun sira ne’ebé relativa ba prosesu eleitorál, hanesan atu asegura informasaun faktuál ho kuidadu no verifikadu ba prosesu eleisaun to remata.

Kritériu ba observadór sira halo análiza efisiénsia, imparsialidade no independénsia ba administrasaun eleitorál, grau respeitu ba liberdade reuniaun, espresaun ho asosiasaun iha ambitu eleitorál, ezérsisiu sufrajiu universál, uza rekursu estadu atu halo kampaña eleitorál, grau asesu partidu polítiku sira ho kandidatu sira ba meiu komunikasaun sosiál inklui prosedimentu ba votasaun no kontazen. (jornalista: Zezito Silva; editora: Rita Almeida)

HUSIK IDA HATÁN