Profisionál KomSos Tuir Texte Diagnóstika ba Kursu Portugés

0
82

DÍLI (ANTIL) – Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosial (SEKOMS) hamutuk Instituto Camões liu-husi projetu Consultório da Língua Para Jornalista, halo teste diagnóstika profisiénsa linguístika nian ba profisionais Komunikasaun Sosiál (KomSos) sira hamutuk nain 95 ne’ebé nuudar kandidatu ba kursu lian Portugés iha tinan 2017.

Kandidatu sira ne’e, kompostu hosi, Jornalista nain 32 no ofisiál komunikasaun sosial hosi Instituisaun Estadu nian hamutuk ema nain 63. Texte diagnostika ne’e hala’o iha sala sorumutu Ministériu Solidaridade Sosial, Caicoli, Tersa (31/01/2017).

“Objetivu hosi texte ne’e, atu hatene koñesimentu lian portugés hosi kandidatu idaidak, atu nune’e bele klasifika sira tuir nivél kursu nian, hanesan, iha nivél inisiasaun, báziku, intermédiu no nivél avansadu. Kada nivél ho nia durasaun kursu oras 200 durante fulan rua nia laran,” hateten Orlando da Conceição, Diretór Diseminasaun Informasaun SEKOMS nian.

Orlando da Conceição, hatutan tan, Kursu ne’e dedika liu ba profisionál sira iha área Komunikasaun nian, Jornalista ho Media officer sira, ho objetivu, primeiru atu hasa’e sira-nia koñesimentu língua nian, atu nune’e sira bele produs informasaun ho kualidade iha lian Portugés no segundu, nuudar parte ida atu promove mos lian Portugés ba ita nia komunidade sira”.

Antes ne’e, Sekretaria Estadu Komunikasaun Sosiál asina ona protokolu kooperasaun nian ida ho Camões – Institutu Kooperasaun no Lian nian, hosi Portugál, ba ezekusaun projetu Konsultóriu Lian nian ba Jornalista sira, ho durasaun tempu tinan 3, hahú husi fulan Novembro tinan 2016 to’o 2019.

Projetu ida ne’e mai husi kontinuasaun husi atividade ida ne’ebé hanesan de’it, formasaun iha lia-portugés ba jornalista timoroan sira, halo parte husi Programa Apoiu nian ba Governasaun Demokrátika (tinan 2012-2015), iha ámbitu Kooperasaun ne’ebé maka Delega husi Uniaun Europeia iha Portugál. Programa ida ne’e permite dezenvolvimentu kona-ba koñesimentu ne’ebé hetan tiha ona no daudaun ne’e envolve mós tékniku Komunikasaun husi Ministériu oin-oin no tradutór sira PKM nian.

 Jornalista: Julia Chatarina, Editór: Alberto Alves

HUSIK IDA HATÁN