Prisaun Bekora Iha Atividade Vokasional Oin-Oin

0
125
Diretór Nacional Servisu Prisionáriu no Resencial Social, Helder Cosme Marçal Belo hato'o relatóriu iha seremónia entrega ekipamentu auto empregu husi SEPFOPE ba okupante sira iha porizaun becora, Segunda (20/02). Foto ANTIL: Egas Cristovao

DÍLI (ANTIL) – Diretór Nacional Servisu Prisioneiru no Resencial Social, Helder Cosme Marçal Belo dehan iha Prisaun Bekora iha atividade vokasional oin-oin atu bele aumenta produtividade prizioneiru (okupantes-red).

“Iha ne’e mós iha atividade vokasional hanesan formasaun ba pedreiru, kostura, karpinteiru no seluk tan”, Helder Cosme wainhira hato’o relatóriu iha serimónia entrega ekipamentu auto-empregu husi SEPFOPE ba okupante sira iha orizaun becora, Segunda (20/02).

Iha okaziaun ne’e Helder mos hato  konaba limitasaun ekipamentus no fatin tamba espasu laiha hodi hala’o atividade vokasional nebe iha ona formadór nain 5 hodi apóia programa ne’e.

Okupante sira iha prizaun bekora. Foto ANTIL: Egas Critovao
Okupante sira iha prizaun bekora. Foto ANTIL: Egas Critovao

Diretór mós agradese Sekretaria de Estadu Polítika Formasaun Profesional no Empregu (SEPFOPE) nebe halo vizita ba prizaun becora hodi hare oinsa bele aumenta habilidade prizioneirus nian.

Helder Cosme mos haktuir katak koalia ona ho Camara Comérsiu Industria Timor-Leste (CCI-TL) atu oinsa bele fó servisu ba prizioneiru sira maibe to’o agora seidauk hetan resposta”.

Nune’e Helder Cosme dehan tan, signifika katak sira sidauk fiar maibé SEFOPE bele halo promosaun ba atividade sira agora durante ne’e atu nune’e, setór privadu sira ne’ebe mak iha ne’e bele hala’o atividade ruma, projeitu ruma bele partisipa, iha laran no iha liur, prontu atu koopera no atu halo didikasaun no kontrubuisaun ba Estadu liu husi atividade profesional no mos atividade empregu.

Director ne’e informa katak situasaun situasaun prizaun Becora no Glenu la’o diak, respeitu malu nafatin, komunika ba malu, no mós hetan kontrola husi rede apoiu servisus prizionais, Amu sira apioa ho misa bebeik, PDHJ no kolega organizasaun naun-govermental (ONG) no sira seluk nafatin mai vizita. (Jornalista: Julia Chatarina/Editor : Alberto Alves)

HUSIK IDA HATÁN