Kandidata Angêla Freitas Husu Apoiu Organizasaun Feto

0
68

DILI, (ANTIL) – Kandidatura independente ba eleisaun prezidensiál 2017 to’o 2022, Angêla Freitas husu ba povu tomak liuliu organizasaun rede feto atu fó votu konfiansa ba nia iha eleisaun ne’ebé sei akontese 20 Marsu.

“Ha’u husu ba organizasaun feto sira no públiku tomak atu hili ha’u nu’udar prezidente repúblika ba periódu 2017 to’o 2022”, Angêla ba ANTIL iha nia sede Bairo Formoza, Tersa, (14/2).

Tuir nia, tempu to’o ona atu organizasaun feto sira fó votu konfiansa ba inan ne’ebé hakarak halibur ema hotu no atu bele asegura no proteze direitu feto sira.

“Feto sai parseiru ba prosesu dezenvolvimentu nasaun maibé feto ho kualidade tanba ne’e tenke fó votu konfiansa ba atan ha’u ne’ebé mak kompete ho mane nain hitu”, nia hato’o.

Entretantu, demokrásia ne’e oportunidade ba feto no mane atu bele kompete hodi hatudu katak feto mós bele hodi lidera di’ak liu fali mane, atu bele haburas demokrásia liu hosi igualdade jéneru. (jornalista: Zezito Silva; editora: Rita Almeida)

HUSIK IDA HATÁN